top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše súkromie si ceníme. Tieto zásady ochrany osobných údajov Vám poskytnú informácie o spracúvaní osobných údajov pri komunikácii s nami a pri návšteve webovej stránky https://www.coedu.eu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“).

 

I. Prevádzkovateľ, rozsah a účel spracúvania osobných údajov

 

Prevádzkovateľom webovej stránky https://www.coedu.eu je spoločnosť COEDU Consulting & Education, s.r.o. so sídlom Šancová 7961 / 11B, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO 52834913, e-mail res@coedu.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“). 

 

Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú potrebné na vyplnenie kontaktného formulára pre vyžiadanie cenovej ponuky. 

 

Prevádzkovateľ podľa článku 37 GDPR a § 44 ZOOÚ neurčil zodpovednú osobu. Svoje podnety môžete zasielať na adresu: res@coedu.sk

 

Predmetom spracúvania sú osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo. Právnym základom spracúvania osobných údajov je Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nevyhnutnú dobu na uplatnenie oprávneného záujmu, najviac však 5 rokov.  

 

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je vypracovanie cenovej ponuky záujemcu o služby prevádzkovateľa a nadväzná komunikácia k upresneniu zadania a parametrov ponuky. Iný účel spracúvania je možný na základe udeleného súhlasu podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) ZOOÚ, pri plnení zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou alebo zamestnávateľom dotknutej osoby, pri plnení zákonných povinností vrátane poskytovania osobných údajov orgánom verejnej moci a v prípade oprávneného záujmu poskytovateľa, najmä pri uplatňovaní nárokov alebo bránení sa voči uplatneným nárokom. 

 

II. Cookies

 

Prevádzkovateľ využíva súbory cookies pri použití webovej stránky https://www.coedu.eu nástrojom WIX Analytics za účelom štatistickej analýzy. Našu stránku môžete prehliadať aj bez povolených súborov cookies. V tomto prípade môže byť čiastočne obmedzená jej funkčnosť. 

 

III. Vložený obsah

 

Digitálny obsah na tejto webovej stránke môže zahŕňať vložený content (napr. videá, obrázky, články a iné). Vložený obsah z iných stránok sa správa rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o Vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťostranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený. 

 

IV. Uchovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní, kým bude trvať udelenie Vášho súhlasu, alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa Vaše osobné údaje odstránia. 

 

V. Práva dotknutej osoby

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä:

  • právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov,

  • právo opraviť a doplniť svoje osobné údaje,

  • právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,

  • právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov,

  • právo pristupovať k svojim osobným údajom,

  • právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov,

  • právo byť informovaný o porušení zabezpečenia svojich osobných údajov,

  • právo na výmaz a

  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu. 

 

VI. Dozorný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, tel. +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

VII. Právne vyhlásenie

“COEDU“ is a registered trademark of COEDU Consulting & Education, s. r. o. in Slovakia.

“PMP” and “PMI” are trademarks of the Project Management Institute, Inc. which is registered in the United States and other nations. 

“IPMA“ is a registered trademark of International Project Management Association in Switzerland and other countries.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 26.04.2023

bottom of page